šiapus


šiapus
2 šiàpus praep. su gen. , , šiãpus NdŽ, 1. R, R101, 132, Rtr šioje pusėje: Šiàpus upio, tilto, tvoros J. Šiàpus upės K; N. Jis gyvena šiapus miško, šiapus upės J.Jabl. Arklius šiàpus vartų paliko Trk. Šiàpus Nemuno didelis turgus būdavo Pgg. Šiàpus Šilutės sūnus gyvena Vn. Be šiàpus Girdžių nieko nerasi LKKIX155. Vandens buvo ligi šiàpus daržinės LKKIX156. Ar tu manai – bus teisinga, jei mes anapus vartų vieną gyvenimą gyvensim, o šiapus kitą? A.Gric. 2. ligi (kurio laiko): Šiapus Naujų metų Šts.
◊ šiàpus kyšõs palìkti neatlikti, kas buvo numatyta, nepavykti: Muno turgus palìko šiàpus kyšõs Grg.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • šiapus — šiàpus 1 prv. Stók šiàpus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiapus — šiàpus 2 prl. Savivaldýbė yrà šiàpus ar anàpus Neriẽs? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiapus — 1 šiàpus adv. Š, DŽ, NdŽ, šiãpus NdŽ; L, Rtr šioje pusėje, į šią pusę: Šulinėlis palieka šiapus rš. Sukilėliai laikėsi tvirtai, kol juos skyrė nuo priešo pelkėtasis upelis. Bet štai vienur kitur maskoliams pavyko prasibrauti šiapus V.Myk Put …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiąpus — 2 šią̃pus praep. su gen. KŽ, BM108(Sb), Žl, Ds, Sl žr. 2 šiapus 1: Jis šiąpus tilto parpuolė KBI50. Šią̃pus Ceikinių anys gyvena Klt. Mano dar šią̃pus Labanoro tėvynė Ktk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiąpus — 1 šią̃pus adv. KŽ žr. 1 šiapus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anapus — anàpus praep. su gen. (ret. su acc.) J, anãpus Žml, anapùs Š; R215 anoje pusėje: Anàpus Palių geresnės pievos Dkš. Pradėjo arti anàpus griovio Plv. Da ir anàpus girios mūs laukai Žal. Jis gyvena anàpus upės K. Ėjo į anapus upės M.Valanč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kyša — kyšà sf. (4) 1. skylė, kiaurymė: Pas kỹšą daug žmonių J. Šiopus kyšõs nieko nebus J. 2. kyšas, prijuostė: Reg, kur tavo pati stova su raudona kyša Pp. ◊ šiàpus kyšõs palìkti neatlikti kokio ketinimo: Mano turgus palìko šiàpus kyšõs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • molynė — molỹnė sf. (2) K, Sv, Skdt, Užv, Rm, Jnš žr. molynas 1: Paliko dvi dešimtini puikiausios molynės daržo šiapus kelio Vaižg. Par molỹnę negali išbristi, taip klimpsta kojos ir ratus apsurb J. Visa mano žemelė gyva molynė rš. In molỹnę trąšas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuo — 1 nuõ praep. su gen., dat. ir su prieveiksmiu, nū̃ (ž.), nù, nõ žodžių linksniai su šiuo prielinksniu rodo: I. judėjimo kryptį: 1. tolyn ar artyn iš kurios nors pusės: Atėjo nuõ miško Sb. Atėjo nuo ano galo Tr. Ateit nū̃ tai muitinei latvis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuokalnė — sf. (1); VĮ šlaitas, pakalnė: Tuojau sužvilgėjo vanduo nuokalnėj šiapus pylimo Mš. Gūbrių bei kalvelių nuokalnėse ir jų viršuje dirvožemis yra sausas rš. Stovėjo apleista, nepabaigta statyti mūro bažnyčia ant smailo kalnelio su stačia nuokalne… …   Dictionary of the Lithuanian Language